Get Adobe Flash player
042516
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานเมื่อวาน41
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้157
เดือนนี้เดือนนี้65
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบระดับปฐมวัย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย/

เกณฑ์ที่คาดหวัง

ร้อยละ

ผลการประเมิน

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.20

3.82

1.1    มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

80

100

1.2    มีความซื่อสัตย์สุจริต

80

100

1.3    มีความกตัญญูกตเวที

80

100

1.4    มีเมตตากรุณา  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

80

81.82

1.5    ประหยัด  รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

80

90.91

1.6    มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

80

100

มาตรฐานที่2  เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.80

3.64

2.1    รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

70

81.82

2.2    เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

70

100

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

2.80

 

3.73

3.1  สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

70

90.91

3.2   ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน

70

81.82

3.3    เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

70

100

3.4    มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

70

100

มาตรฐานที่ 4   เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญญา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.80

 

3.39

4.1   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

70

81.82

4.2   แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

70

77.78

4.3  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

70

94.44

มาตรฐานที่ 5   เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

 

3.00

 

3.43

5.1   มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก

75

100

5.2   มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

75

90.91

5.3   มีทักษะในการสื่อสาร

75

90.91

5.4   มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

75

81.82

5.5   มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์

75

90.91

5.6   มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ

75

72.73

5.7   เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ

75

72.73

มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

2.80

3.64

6.1  รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

70

81.82

6.2  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้

70

100

มาตรฐานที่ 7  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

3.20

3.78

7.1   รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้

80

90.91

7.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

80

90.91

7.3  เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา

80

90.91

7.4   มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

80

100

7.5   ร่าเริง แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่น

80

100

มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

3.13

4.00

8.1  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

80

100

8.2   มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

75

100

8.3   มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

80

100

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ

3.14

4.00

9.1    มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

80

100

9.2   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน

80

100

9.3      มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก

 

75

100

9.4   มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

75

100

9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

80

100

9.6   สอนตรงตามวิชาเอก - โท  หรือตรงตามความถนัด  

80

100

9.7  มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

80

100

มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.00

4.00

10.1  มีความรู้  ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

75

100

10.2  มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

75

100

10.3  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

75

100

10.4  มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

75

100

10.5  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย

75

100

10.6  มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

75

100

10.7   มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

75

100

มาตรฐานที่ 11  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

เกณฑ์ที่คาดหวัง

3.20

ระดับคุณภาพ

4.00

11.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3.20

4.00

11.2    มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

3.20

4.00

11.3    มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ

3.20

4.00

11.4    มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

3.20

4.00

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

3.00

4.00

12.1    มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

3.00

4.00

12.2    มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

3.00

4.00

12.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.00

4.00

12.4    มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.00

4.00

12.5    ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก

3.00

4.00

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

3.00

 

4.00

13.1    มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

3.00

4.00

13.2   มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

3.00

4.00

13.3   มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

3.00

4.00

13.4    มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.00

4.00

13.5    มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

3.00

4.00

มาตรฐานที่   14      สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.20

 

4.00

14.1    มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น

3.00

4.00

14.2   มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก

3.00

4.00

14.3   มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อ อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.00

4.00

14.4   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

3.00

4.00

14.5   มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ

3.00

4.00

14.6   มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ

3.00

4.00

14.7    มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด

ประสบการณ์

 

3.00

4.00

มาตรฐานที่15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย 

3.00

4.00

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง

3.00

4.00

15.2  มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

3.00

4.00

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

3.00

4.00

15.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

3.00

4.00

15.5 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

3.00

4.00

15.6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

3.00

4.00

มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

3.20

4.00

16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

3.20

4.00

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก

3.20

4.00

16.3  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง     และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3.20

4.00

16.4  มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

3.20

4.00

16.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3.20

4.00

มาตรฐานที่    17   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

3.00

4.00

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

3.00

4.00

17.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

3.00

4.00

มาตรฐานที่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กร

ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

3.00

 

4.00

18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

3.00

4.00

18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

3.00

4.00

มาตรฐานที่ 19  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.00

 

4.00

19.1 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนในท้องถิ่น

3.00

4.00

19.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น(การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนา)

3.00

4.00